TIETOSUOJASELOSTE

Henkilötietolain (523/1999) 10§ ja GDPR:n mukainen rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

Ideko Suomi Oy (2390691-3)
Kempeleentie 7 c
90440 Oulu
puh. 0207347140

 

2. Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa

Hallinto Ideko
puh. 0505600016

 

3. Rekisterin nimi

Ideko suoramarkkinointirekisteri

 

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterin tietoja voidaan hyödyntää henkilötietolain 19§:n mukaisesti Ideko Suomi Oy:n
puhelinmarkkinoinnin, osoitteellisen suoramarkkinoinnin ja asiakastyytyväisyystutkimuksen
kohdentamiseen.

 

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisterin tietokanta sisältää henkilön:
etu- ja sukunimen
puhelinnumeron
postiosoitteen
2
suoramarkkinointiluvat ja -kiellot
osallistumiset markkinointikampanjoihin
edellä yksilöityjen tietojen muutokset
rekisteröidyn suostumuksella mahdollisia muita tietoja

 

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteri koostetaan rekisterinpitäjän asiakastietojärjestelmästä sekä asiakastietoja tarjoavilta alan
kaupallisilta toimijoilta.
Tietoja kerätään myös rekisteröityneeltä itseltään, hänen osallistuessaan Ideko Suomi Oy:n
järjestämiin markkinointikampanjoihin.

 

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Ideko Suomi Oy:n kontaktirekisteri on yhtiön sisäisessä käytössä oleva suljettu rekisteri. Sen
sisältämiä tietoja ei luovuteta yhtiön ulkopuoliselle taholle.

 

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietojen luovutusta laissa määritellyn EU:n ja Euroopan talousalueen ulkopuolelle ei tehdä.

 

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Tiedot säilytetään Ideko Suomi Oy:n toiminnanohjausjärjestelmässä. Se on suojattu salasanoilla ja
palomuurein. Tietokantoihin pääsevät käsiksi vain Ideko Suomi Oy:n nimetyt henkilöt omilla
henkilökohtaisilla käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla. Manuaalisesti säilytettävät arkistot sijaitsevat
paikoissa, joihin asiattomilta on pääsy evätty.

 

10. Tarkastus-, kielto- ja korjausoikeus

Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukaan oikeus tarkistaa, mitä tietoja hänestä on rekisteriin
tallennettu. Tarkastuspyyntö on kohdennettava rekisteriä ylläpitävälle henkilölle, ja sen on oltava
kirjallinen ja allekirjoitettu. Tarkastuspyyntö voidaan tehdä myös rekisterinpitäjän luona.
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää häntä koskevien tietojen käsittely ja luovuttaminen
suoramainontaa, muuta suoramarkkinointia sekä markkina‐ ja mielipidetutkimuksia varten
ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon
korjaamista ottamalla yhteys rekisterinpitäjään.